ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. De Overeenkomst – algemene punten:

1. Incassoteam zal zich maximaal inspannen de incassodiensten en aanverwante diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De werkzaamheden worden uitsluitend verricht op basis van een inspanningsverbintenis. Incassoteam kan niet garanderen dat de vordering door de schuldenaar geheel of gedeeltelijk wordt betaald.

2. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Incassoteam komt tot stand indien de Opdrachtgever via het online-portaal van Incassoteam zijn gegevens heeft ingevuld, de onderhavige algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en de betaling heeft verricht.

3. Incassoteam is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst voor eigen rekening en risico hulppersonen, waaronder ondergeschikten, en Derden in te schakelen.

4. Incassoteam heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Incassoteam nakomt. Onder opschorting valt eveneens het blokkeren van de toegang voor de Opdrachtgever tot het online portaal.

5. Partijen hebben het recht om met onmiddellijke ingang, in aanvulling op de wettelijke regeling, de onderhavige Overeenkomst tussentijds buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht op (volledige) schadevergoeding, indien:

-de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd, failliet gaat dan wel haar rechtspersoon wordt ontbonden;

- de wederpartij haar onderneming staakt, dan wel de onderneming wordt geliquideerd; de wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige substantiële verplichting uit hoofde van deze overeenkomst en zij haar verzuim niet binnen de daartoe gestelde redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen herstelt,

- bij gebreke waarvan de tekortkomende partij, na verloop van de termijn van 30 dagen, van rechtswege in verzuim is.

2.Het online-portaal:

1. De Opdrachtgever verkrijgt toegang tot het online-portaal door het ingeven van de gebruikersnaam en het wachtwoord welk Incassoteam aan de Opdrachtgever heeft verstrekt. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de toegangsgegevens aan derden te verstrekken.

2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct en juist gebruik van de toegangsgegevens voor het online-portaal. Alle handelingen die, bijvoorbeeld door middel van de toegangsgegevens, herleidbaar zijn tot de Opdrachtgever, ongeacht of deze zijn verricht door de Opdrachtgever, bij de Opdrachtgever werkzame of aan haar gelieerde personen of derden, worden toegerekend aan de Opdrachtgever.

3. Door gebruik te maken van het online-portaal van Incassoteam, geeft de Opdrachtgever Incassoteam toestemming om namens Opdrachtgever handelingen te verrichten om de vordering te incasseren bij de debiteur, voor zover deze handelingen redelijkerwijze passen binnen de kaders van de afgesproken dienstverlening. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de opdracht en het tijdig bijwerken van eventuele betalingen die door de debiteur rechtstreeks aan de Opdrachtgever zijn verricht. Incassoteam voert de handelingen grotendeels geautomatiseerd uit en gaat hiermee door totdat de Opdrachtgever de status van de lopende opdrachten zelf heeft bijgewerkt. Incassoteam kan in geen enkel geval verplicht worden tot het accepteren van individuele incasso-opdrachten en kan zonder opgaaf van reden opdrachten weigeren.

4.Indien Incassoteam vast dient te stellen dat het online-portaal niet op de overeengekomen wijze gebruikt wordt, dan wel sprake is van misbruik door Opdrachtgever, zal Incassoteam Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en een redelijke termijn stellen om het afwijkende / onjuiste gedrag te verklaren en/of passende maatregelen te nemen om dit gedrag te beëindigen. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn passende maatregelen heeft genomen is Incassoteam gerechtigd om passende en redelijke maatregelen te nemen waaronder het direct en zonder nadere aankondiging blokkeren van de toegangsgegevens van de Opdrachtgever, het verwijderen van de door Opdrachtgever ingevoerde content en/of andere data en het beëindigen van lopende facturatie- en incassodossiers. Daarbij kan Opdrachtgever al zijn of haar rechten verliezen met betrekking tot het online-portaal, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of compensatie.

5. De Opdrachtgever krijgt uitsluitend van Incassoteam een gebruiksrecht dat niet-overdraagbaar en niet-exclusief is. De hosting van de data wordt verzorgd door Incassoteam overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

6. De Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de meest recente versie(s) van de software op hun hardware derhalve onder meer (maar niet uitsluitend) steeds de updates van besturingssystemen te downloaden en te installeren.

7. De functionaliteit wordt continu doorontwikkeld. Incassoteam heeft het recht frequent haar platform aan te passen, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluiten begrepen wordt het uitbreiden, verwijderen of veranderen van functionaliteiten, het aanpassen van de gebruikers interface en het wijzigen van de werking. Wanneer updates leiden tot wezenlijke veranderingen in de gebruikerservaring van Opdrachtgever en/of debiteuren, en/of handelingen van Opdrachtgever en/of debiteuren noodzakelijk zijn om de Toepassing te blijven gebruiken, zal Incassoteam de Opdrachtgever tijdig van de veranderingen op de hoogte stellen en eventuele benodigde inspanning door Opdrachtgever tot een minimum beperken.

8. Opdrachtgever blijft rechthebbende van de door de Opdrachtgever aangeleverde data voor het gebruik van het online-portaal. Opdrachtgever blijft tevens verantwoordelijk voor de data die hij aanlevert. Incassoteam heeft het recht de door de Opdrachtgever aangeleverde data te bewerken, op te slaan, te verveelvoudigen, te verwijderen of te publiceren, althans voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening. Incassoteam zal daarbij de gebruikelijke vertrouwelijkheid in acht nemen.

9. Incassoteam is niet aansprakelijk voor enige schade wanneer de Opdrachtgever of anderen gebruik maken van een ander besturingssysteem dan door Incassoteam aangegeven, een andere browser dan door Incassoteam aangegeven, soft- of hardware die niet up-to-date is, dan wel op een andere wijze de aanbevelingen c.q. instructies van Incassoteam met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van het online-portaal niet naleven.

3. Financiële afspraken:

1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

2. De vergoeding voor het aanmaken van een incasso-opdracht en daaruit volgend incassodossier wordt onmiddellijk na het aanmaken van het dossier via een Ideal-link voldaan.

3. Naast de vergoeding voor het aanmaken van de incasso-opdracht (lid 2) is Opdrachtgever de incassokosten verschuldigd op basis van de WIK. Deze zal Incassoteam altijd trachten te verhalen op de debiteur. Opdrachtgever blijft echter verantwoordelijk voor de voldoening van de incassokosten aan Incassoteam ook in het geval de debiteur rechtstreeks aan de Opdrachtgever betaalt.

4.Incassoteam heeft het recht de verdere vergoedingen (incassokosten) te verrekenen met de voor de Opdrachtgever te ontvangen gelden. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Ontvangen betalingen zullen eerst worden afgeboekt op de incassokosten, daarna op de verschenen rente en vervolgens op de hoofdsom en de lopende rente als bedoeld in artikel 6:44 BW.

5. Als er een betalingsachterstand heeft Incassoteam het recht het account van de Opdrachtgever in redelijkheid tijdelijk of blijvend te blokkeren. Per e-mail ontvangt de Opdrachtgever instructies over het kunnen voldoen van de vorderingen en wanneer het account van de Opdrachtgever weer geactiveerd wordt.

4. Indexering prijzen:

1. Incassoteam is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te verhogen op basis van de CPI index, waarbij de prijswijziging minimaal 30 dagen van tevoren wordt aangekondigd via mail. Deze prijswijzigingen gaan automatisch in.

5. Overmacht:

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of hun verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat wederpartij aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop een Partij geen invloed kan uitoefenen, en waardoor een Partij niet in staat is om middels redelijke alternatieven zijn of haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan ,doch niet uitsluitend: (werk)stakingen in het bedrijf van de Partij, van de Opdrachtgever of van derden waarvan de Partij afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.

6. Beschikbaarheid:

1. Incassoteam kan niet garanderen dat het online-portal steeds volledig en juist is bijgewerkt, of dat het portal steeds online is en beschikbaar is. Incassoteam spant zich uiteraard in dit zoveel mogelijk te realiseren. Eventuele onvolkomenheden en opmerkingen kunnen gemeld worden aan Incassoteam via de e-mail.

2. Incassoteam is gerechtigd het online-portal tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden. Incassoteam zal zich inspannen dit zo veel als mogelijk te doen buiten de kantooruren.

7. Aansprakelijkheid en schade:

1. In geval van aansprakelijkheid is Incassoteam uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

2. Incassoteam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van enige herstelverplichting.

3. Indien Incassoteam aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

4. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de maand waarin het schadegeval zich voordoet te boven gaan.

5. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Incassoteam of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

6. Iedere Partij zal de wederpartij vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en waarvoor geldt dat het ontstaan van deze aanspraak toerekenbaar is aan de betreffende Partij. Alle kosten en schade aan de zijde van de wederpartij daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de schadeveroorzakende Partij.

8. AVG:

1. Opdrachtgever is als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk voor de naleving van deze wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de geleverde diensten ligt bij Opdrachtgever.

2. Incassoteam fungeert binnen de Overeenkomst als ‘’verwerker’’ en Partijen hebben de afspraken omtrent verwerkingen van persoonsgegevens vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst welke gepubliceerd is op de website van Incassoteam.

3. Opdrachtgever staat er tegenover Incassoteam voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde, dat deze persoonsgegevens rechtmatig worden verzameld en gedeeld en vrijwaart Incassoteam tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze persoonsgegevens, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Incassoteam toerekenbaar zijn.

9. Toepasselijk recht – Geschillenregeling:

1. De Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de rechtbank Limburg, locatie Roermond.